שירות תמיכה מרחוק

שירות תמיכה מרחוק

מק"ט: 364215376135191
199.00 ₪מחיר

שימו לב! התשלום הינו עבור חודש אחד בלבד. השירות הינו שירות מתמשך בהוראת קבע בחיוב חודשי מתחדש, נציג מטעם דיגיטלאס, יחזור אליכם עד 3 שעות מרגע רכישת המנוי ( במידה וזה לא בשעות הפעילות אז ביום שלמחרת ). שירות זה בא לתת מענה תמיכה מרחוק לכל תקלת מחשב או ציוד היקפי \ דיגיטלי נוסף הקיים בבית או בעסק, ככל וניתן לתת מענה בתמיכה מרחוק.

השירות מאפשר עד 3 שעות של תמיכה מרחוק בחודש, מעבר לשעות אלה יחויב הלקוח בסך של 49 שח לכל שעה נוספת או חלק ממנה אשר התבצעו באותה שיחה\שיחות נכנסת\נכנסות לאחר חריגת השעות בהסכם.

ככל ויידרש שליחת טכנאי לאתר הלקוח, יהיה זה בחיוב של 199 שח.

ככל ותידרש כל פעולה אחרת מעבר לתמיכה מרחוק לתיקון התקלה, יקבל הלקוח הצעת מחיר, והתיקון יתבצע רק לאחר קבלת אישורו של הלקוח להצעת המחיר.

שימו לב! שירות זה לא כולל שירותי מעבדה\החלפת חומרה\אחריות או כל דבר אחר מעבר לתמיכה טכנית מרחוק.

 • הסכם התקשרות

  ברוכים הבאים למשפחת דיגיטלאס!

  אנו שמחים שבחרתם להצטרף אלינו ובטוחים שתפיקו את המירב, ותיהנו משהשירות הייחודי שלנו.

  ** שימו לב! מעבר לתשלום החודשי, ישנו תשלום עבור כל ביקור טכנאי מטעם החברה.

   

  שעות פעילות :

  שעות פעילות החברה : ימים א עד ה ביו השעות 10.00 בבוקר ועד ל 16.00 אחר הצהרים

  לכל פנייה חייגו - 079-5722344 – שלוחה 1 מכירות, שלוחה 2 תמיכה טכנית, שלוחה 3 שירות לקוחות.

  כללי :

  בהסכם זה תהיה למילים ולביטויים שלהלן משמעות הרשומה בצדם , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:

  "הוראת הדין" – הוראת הדין לרבות , תנאי הרישיון.

  "החוק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים ) התשמ"ב-1982.

  "החברה – דיגיטלאס.

  "לקוח" מי שפרטיו רשומים במערכות החברה בעקבות התקשרותו עמה לשם קבלת שירותיה לפי הסכם זה, והסתיימה ההתקנה ו\או בוצעו ההגדרות במערכות החברה ככל הנדרש לשם מתן השירותים ו\או נשלחה אליו הודעה המאפשרת התקנת השירות ו\או התקנה בציוד הקצה המשמש אותו ו\או לקוח בעל רישיון בזק אחר, המתקשר באמצעותו לקבלת שירותי החברה.

  "מכתב התקשרות" – הודעה הנשלחת אל הלקוח בעת או בסמוך למועד התקשרותו עם החברה, העונה לדרישות "עיקרי התכנית " כהגדרתם, והכוללת בין היתר את פרטי החברה והנציג שהציע את ההתקשרות, פרטי הלקוח, סוג המנוי, מועד ההתקשרות, מספר הטלפון ו\או שם המשתמש, פרטי חבילת השירותים בה בחר הלקוח, תעריפי השירותים ותנאי התשלום, הטבות הכלולות בחבילת השירותים, ותקופת ההתקשרות, אם התחייב הלקוח לתקופה כאמור.

  "טופס הזמנה" טופס הכולל את פרטי הלקוח, פרטי התשלום ורשימת השירותים, הציוד והמוצרים (עליהם מבקש הלקוח להיות מנוי ו\או אותם בכוונתו לרכוש, שנמסר ו\או נשלח ללקוח ו\או על ידו קודם למועד תחילת מתן השירותים ו\או הספקת המוצרים ו\או שנחתם על ידו.

  "הסכם זה" - התניות המפורטות במסמך זה, במכתב ההתקשרות או בטופס ההזמנה ובתקנון חבילת השירותים, אשר הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהם, כפי שהם כיום וכפי שישונו מעת לעת.

   

  מה בשירות :

  שירות זה בא לתת מענה תמיכה מרחוק לכל תקלת מחשב או ציוד היקפי \ דיגיטלי נוסף הקיים בבית, ככל וניתן לתת מענה בתמיכה מרחוק.

  השירות מאפשר עד 3 שעות של תמיכה מרחוק בחודש, מעבר לשעות אלה יחויב הלקוח בסך של 49 שח לכל שעה נוספת או חלק ממנה אשר התבצעו באותה שיחה\שיחות נכנסת\נכנסות לאחר חריגת השעות בהסכם.

  ככל ויידרש שליחת טכנאי לאתר הלקוח, יהיה זה בחיוב של 199 שח.

  ככל ותידרש כל פעולה אחרת מעבר לתמיכה מרחוק לתיקון התקלה, יקבל הלקוח הצעת מחיר, והתיקון יתבצע רק לאחר קבלת אישורו של הלקוח להצעת המחיר.

  שימו לב! שירות זה לא כולל שירותי מעבדה\החלפת חומרה\אחריות או כל דבר אחר מעבר לתמיכה טכנית מרחוק.

   

  זמני טיפול והגעה :

  זמני מענה לתמיכה מרחוק לתקלה משביתה עד שעה מזמן קבלת ההודעה מצד הלקוח.

  זמני מענה לתמיכה מרחוק עד 4 שעות מזמן קבלת ההודעה מצד הלקוח.

  זמני הגעת טכנאי עד 72 שעות ( בימי עסקים בלבד ) מרגע קבלת ההחלטה על שליחת טכנאי.

  זמני הגעת טכנאי לתקלה משביתה, עד 24 ( בימי עסקים בלבד ) שעות מרגע קבלת ההחלטה על שליחת טכנאי.

   

   

   עלות השירות :

  עלות השירות הינה 199 שח לחודש.

  שימו לב!! השירות הינו שירות מתמשך ולכן, כל זמן שלא התקבלה אצל החברה ( דיגיטלאס ) בקשת ביטול מצד הלקוח, חברת דיגיטלאס, תמשיך את השירות ואת גביית התשלום בגינו.

   

  תנאי ביטול עסקה :

  לקוח יקר, זכותך לבטל את התקשרותך עם החברה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שמכוחו. דרכי הביטול ותנאיה לעניין התקשרותך עם הסוכנות הוסברו לך בשיחת ההתקשרות ויפורטו בהרחבה בהסכם ההתקשרות שיישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שברשותך. נבקש את תשומת ליבך, כי התקשרת בשירות או רכשת מוצר המותאמים עבורך אישית ומשכך על ההתקשרות ו/או הרכישה חלים סעיפים 14ג(ד)(4) במקרה של עסקת מכר מרחוק וסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), התשע"א-2010 במקרה של פנייה אל החברה, המהווים חריג לביטול עסקה. זכותך לבטל עסקה מתמשכת לשירותי הנדימן בכל עת. יש לשים לב, כי על ביטול בתוך 14 ימים שאינו עקב הפרת הסכם ההתקשרות בידי הסוכנות כאמור בסעיף 14ה(א) לחוק, יחולו דמי ביטול שהם 5% ממחיר חודש שירות ו/או ממחיר המוצר הנרכש, או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. זכות הביטול לא תחול על שירות, ן\או שעות עבודה שכבר ניתנו.

   

  תקרת חיוב :

  החברה תהיה רשאית לקבוע סכום מרבי שלקוח רשאי לחוב בו לתקופה כפי שתקבע, בגין שירותיה, לרבות שירותים שהלקוח מקבל מבעל מקצוע אחר באמצעותה. החברה תהיה רשאית לנתק את השירותים למנוי אם חרג מעבר לתקרת החיוב שנקבעה לו.

  קיזוז ועיכבון :

  החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום שיגיע ממנה ללקוח בקשר עם הסכם זה או מכל סיבה אחרת, כל תשלום או חוב המגיעים או שיגיעו לה מהלקוח בהקשר להסכם זה או כל חוב אחר שחב הלקוח לחברה.

  סמכות שיפוט ותחולת דינים :

  מוסכם בזה, כי לבתי השפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בקשר עם הסכם זה וכל הנובע ממנו על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

  מען הצדדים והודעות :

  מען הצדדים לצורך משלוח הודעות לפי הסכם זה הוא כמפורט במכתב ההתקשרות או בטופס ההזמנה, או כל מען אחר בארץ עליו יודיעו בכתב צד אחד למשנהו הלקוח נותן בזאת הסכמתו, כתובת הדוא"ל שהוקצתה עבורו החברה /או כל כתובת דוא"ל אחר ו/או מספר טלפון שמסר לה ישמשו את החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך משלוח כל הודעה על פי הסכם זה ו/או כפי שנדרש על פי כל דין, לרבות הודעות בדבר עדכון תעריפי השירות, חשבניות וחשבונות תקופתיים, כל הודעה שתשלח החברה ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח: שלושה ימים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר, ואם נמסרה באמצעות הדוא"ל, בפקס, או בכל אמצעי אלקטרוני אחר- בעת קבלת אישור מסרתה או העברתה, לפי העניין.

  15. נציב תלונות

  15.1 הלקוח יהא רשאי לפנות, בכל תלונה, או בקשה להבהרה, לנציב התלונות מטעם החברה, באמצעות

  (a.digitalas@gmail.com ) הטלפון, הדואר הרגיל, הפקסימיליה, המנויים בהסכם זה לעיל, או באמצעות הדוא"ל 

  או באמצעות טופס מקוון ייעודי, באתר החברה.

  15.2 חילוקי הדעות שיתגלעו בין הלקוח לחברה בכל הנוגע לפירושו של הסכם זה או לביצועו יועברו לטיפול נציב תלונות הציבור בחברה על אף האמור, אין בכך בכדי למנוע מהצדדים לפנות מלכתחילה לבית משפט מוסמך.

   

 • מדיניות החזרת מוצרים

  לקוח יקר, זכותך לבטל את התקשרותך עם החברה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שמכוחו. דרכי הביטול ותנאיה לעניין התקשרותך עם הסוכנות הוסברו לך בשיחת ההתקשרות ויפורטו בהרחבה בהסכם ההתקשרות שיישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שברשותך. נבקש את תשומת ליבך, כי התקשרת בשירות או רכשת מוצר המותאמים עבורך אישית ומשכך על ההתקשרות ו/או הרכישה חלים סעיפים 14ג(ד)(4) במקרה של עסקת מכר מרחוק וסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), התשע"א-2010 במקרה של פנייה אל החברה, המהווים חריג לביטול עסקה. זכותך לבטל עסקה מתמשכת לשירותי הנדימן בכל עת. יש לשים לב, כי על ביטול בתוך 14 ימים שאינו עקב הפרת הסכם ההתקשרות בידי הסוכנות כאמור בסעיף 14ה(א) לחוק, יחולו דמי ביטול שהם 5% ממחיר חודש שירות ו/או ממחיר המוצר הנרכש, או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. זכות הביטול לא תחול על שירות, ן\או שעות עבודה שכבר ניתנו.